Universiteit Antwerpen implementeert online kwaliteitsmanagement instrument EvaSys

 

Context
Met de invoering van de bachelor- / masterstructuur (Bologna verklaring, 1999) streven 40 Europese landen er naar voor 2010 te komen tot betere internationale transparantie en daarmee vergelijkbaarheid van het Europese hoger onderwijs. Deze doelstelling onderschrijft het Europese initiatief de mobiliteit en de tewerkstelling van burgers te verhogen en de ontwikkeling van het Europese continent te stimuleren in internationaal perspectief.

Ter ondersteuning van deze missie hebben veel landen de invoering van bachelor- / masterstructuur aangegrepen om eveneens een stelsel van accreditatie te implementeren. Dit stelsel beoogt het toetsen van het hoger onderwijs aan bepaalde gemeenschappelijke (internationale) maatstaven ter vergroting van de onderlinge vergelijkbaarheid van opleidingen op nationaal en internationaal niveau.

 

Door deze initiatieven krijgt kwaliteitszorg binnen de onderwijsinstellingen een nieuwe impuls. Het tijdig signaleren van problemen op allerlei onderwijsgerelateerde vlakken wordt steeds belangrijker en onderschrijft het belang van het op continue basis verrichten van kwaliteitsmetingen. Tegenstrijdige ideeën over hoe men kwaliteit meet leiden vaak tot een gefragmenteerde inconsistente aanpak. Onvergelijkbare uitkomsten en hoog oplopende kosten zijn vaak het resultaat.

 

De organisatie
De Universiteit Antwerpen (UA) kent zijn oorsprong in 1852 maar bestaat pas vanaf oktober 2003 in de huidige vorm. Door een samenvoeging van verschillende universitaire instellingen is de eenwording een feit. De UA verzorgt universitair onderwijs en onderzoek in de studiegebieden:

• Geneeskunde,
• Letteren en Wijsbegeerte,
• Politieke en Sociale Wetenschappen,
• Rechten,
• Toegepaste Economische Wetenschappen,
• Wetenschappen en
• Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen.

 

Het Departement Onderwijs van de UA staat de Onderwijsraad bij in het uitvoeren van beleidsvoorbereidende, ondersteunende en coördinerende opdrachten ten behoeve van het universiteitsbestuur en de decentrale eenheden (faculteiten, instituten en hun onderwijscommissies). Kwaliteitszorg behoort tot één van deze opdrachten.


Uitdaging
Met een evaluatiefrequentie van 500 vakken per jaar voor meer dan 8.200 studenten verspreid over 3 campussen en 7 faculteiten de kwaliteitsmetingen zo efficiënt mogelijk aanmaken, verwerken, analyseren en rapporteren waarbij tevens de longitudinale vergelijkbaarheid gewaarborgd blijft.


Geleverde oplossing
- EvaSys
- TeleForm
- Implementatie services
- EvaSys 101 Training
- Canon DR3060 document scanner

 

Nieuwe werkwijze
Naast ad-hoc vragenlijsten kan men met EvaSys gestandaardiseerde meetinstrumenten ontwikkelen welke het evaluatietraject sterk vereenvoudigen en versnellen. Daarbij zorgt deze standaardisatie er voor dat meetresultaten uniform gerapporteerd worden en dat resultaten ten alle tijden longitudinaal vergelijkbaar zijn.

 

De UA heeft voor deze gestandaardiseerde opzet gekozen. Al in 2004 heeft het Departement Onderwijs in samenwerking met de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen een meetinstrument (gestandaardiseerde vragenlijst) ontwikkeld en gevalideerd. Tijdens de implementatie is dit meetinstrument door de gebruikers aangemaakt binnen EvaSys.

 

Tevens is tijdens de implementatie een structuur in EvaSys aangemaakt waarin docent en vakgegevens eenvoudig ondergebracht worden. Deze structuur vereenvoudigt het aanmaken van evaluaties en koppelt resultaten direct aan de juiste entiteit waardoor via overzichtelijke selecties vergelijkende rapportages opgesteld kunnen worden.

 

Voor een evaluatieronde leveren de faculteiten een overzicht aan van te evalueren docenten en vakken. Dit overzicht is in Excel opgemaakt en wordt in EvaSys ingeladen. Vervolgens gaan de medewerkers van het Departement Onderwijs de evaluaties genereren door de docent-vak gegevens via een eenvoudige webinterface te combineren met de meetinstrumenten. Het resultaat is een personifieerd evaluatieformulier.

 

Momenteel wordt de evaluatie alleen op papier uitgezet hoewel inmiddels de eerste proeven zijn gedaan met online evalueren. Na het invullen van de evaluaties worden de formulieren gescand. De antwoorden worden automatisch uitgelezen waarna er direct een rapportage beschikbaar is in de EvaSys webinterface. Dit rapport wordt verzonden naar de docent en opleidingscoördinator. Tevens ontvangt de docent op regelmatige basis een rapport waarin zijn of haar resultaten worden vergeleken met opleidingsgemiddelden en in de toekomst historische resultaten.

 
Resultaat
De verwerkings- en rapportagetijd is teruggebracht van 10 weken naar slecht één week. De resultaten zijn vrijwel direct beschikbaar na afronding van een evaluatie en zijn eenvoudig te vergelijken met andere evaluaties en geaggregeerde gegevens. Elke docent ontvangt directe en persoonlijke feedback over de individuele resultaten al dan niet in de context van geaggregeerde historische resultaten.

 
Toekomst
Door de hoge mate van standardisatie en vereenvoudiging van het meetproces met EvaSys ziet het Departement Onderwijs mogelijkheden voor het decentraliseren van allerlei operationele taken zoals het aanmaken, scannen en rapporteren van evaluaties. Dit resulteert niet alleen in verdere kostenbesparingen maar stelt het Departement Onderwijs in staat zich nog sterker te focussen op haar kernactiviteit: het op instellingsniveau identificeren van belangrijke kwaliteitsontwikkelingen welke onder andere voortkomen uit de kwaliteitsmetingen met EvaSys.
  
Print Page Button